این تگ اطلاعات کلی درباره مطالب درون صفحه وب ، توضیحات ضروری و واژه های کلیدی مرتبط با موضوع صفحه جهت استفاده موتورهای جستجو را شامل می شود .
چیدمان مناسب و استفاده از کلید واژه های مرتبط به موضوع صفحه ، باعث بهتر نمایش داده شدن صفحه و سایت در قسمت جستجوی موتورهای جستجو می شود .

– تعیین کلیدواژه ها برای موتورهای جستجو :

موتورهای جستجو ، هنگام جستجو برای یافتن مطالب در مورد یک موضوع خاص ، آن مطلب را با کلیدواژه های تعریف شده در سایت مقایسه کرده و در صورت یکسان بودن ، صفحه وب سایت شما را در لیست نتایج جستجو نمایش می دهند .

< meta name =”keywords” content=”Html,CSS,XML,Java Script,VB Script” />

 

– تعیین یک توضیح درباره مطالب صفحه :

< meta name =”discription” content=”Free web teaching on Html,CSS,XML,Java Script and VB script” />

 

– تعیین آخرین زمان بازبینی و به روز کردن صفحه :

< meta name =”rivised” content=”6/11/07″ />

 

-تعیین زمان refresh شدن صفحه برای هر ۵ ثانیه یکبار :

< meta http – equiv =”refresh” content=”5″ />

 

خواص مهم
نام خاصیت نوع خاصیت شرح
content متن Text اطلاعات مربوط به خاصیت تعیین شده در قسمت name یا http-equiv را نگهداری می کند .
http – equiv content-type اطلاعات درون content خود را به سرور اتقال می دهد .
name auther
description
keywords
generator
revised
others
اطلاعات درون content خود را به نام تعیین شده ارتباط می دهد که می تواند یکی از حالت های زیر را داشته باشد :
– auther : نام نویسنده یا گروه نویسندگان و طراحان صفحه وب را مشخص می کند .
– description : توضیح مختصری راجع به محتویات درون صفحه ارائه می دهد .
– keywords : کلیدواژه های مورد استفاده موتورهای جستجو را تعیین می کند .
– generator : مشخصاتی راجع به نرم افزاری که صفحه با آن طراحی و تولید شده است را ارائه می دهد .
– revised : برای اعمال آخرین تاریخ به روز رسانی سایت استفاده می شود .
– others : برای ذرج سایر اطلاعات مورد نظر استفاده می شود .
scheme متن Text قالبی را برای تفسیر و اجرای اطلاعات درون خاصیت content مشخص میکند .