این تگ نیز حالت خاصی مثل حروف دستگاه تایپ به متن می دهد .

Example
کد خروجی
< kbd > This text is like a type writer < /kbd > This text is like a type writer