محدوده کد صفحه HTML را مشخص می کند و به مرورگر می فهماند که این یک صفحه HTML است . فقط کدهای درون این محدوده توسط مرورگر اجرا می شود .

مثال : در مثال زیر بدنه اصلی یک صفحه با تگ < html > مشخص شده است :

Example
کد
< html >
< head >
< title > The title of the page < /title >
< /head >
< body >

The content of the page

< /body >
< /html >
محدوده اصلی صفحه html
تگ سر عنوان head
تگ عنوان صفحهبدنه اصلی صفحه
.
.
.
پایان بدنه اصلی صفحه
پایان محدوده اصلی صفحه