تگ < fiqure > :

از تگ < fiqure > ، برای تعیین یک محتوی مجزا مثل عکس ، دیاگرام ها ، لیست ها و … بروی صفحه استفاده می شود .
کاربردی که این تگ می تواند داشته باشد ، این است که نحوه و محل قرار گیر عنصر و محتویات درون آن را به صورت مستقل و مجزا از سایر محتویات صفحه تعیین می کند .
بنابراین اگر عنصر حذف شود ، در جریان و چیدمان کلی صفحه ، تغییر یا مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد .

شکل کلی تعریف یک تگ < figure > بصورت زیر است :

fi

این تگ در تمام مرورگرهای مطرح پشتیبانی می شود .