تگ < figcaption > :

از تگ < figcaption > ، برای تعیین یک عنوان یا توضیح برای تگ < fiqure > استفاده می شود .
این عنوان هم می تواند در ابتدا و هم در انتهای عنصر مادر قرار داده شود .

شکل کلی تعریف یک تگ < figcaption > بصورت زیر است :

syn

این تگ در تمام مرورگرهای مطرح پشتیبانی می شود .