تگ < colgroup > برای دسته بندی گروهی از ستون های یک جدول ( تگ های td ) جهت قالب بندی و تعیین خصوصیات ، استفاده می شود . تگ < colgroup > ، فقط خصوصیات را نگهداری کرده و هیچگونه خروجی بر روی صفحه ندارد . به ازای هر ستونی که قرار است توسط این تگ دسته بندی شود ، یک تگ < col > درون آن ایجاد می شود .
نکته : تگ < colgroup > فقط درون تگ < table > قابل استفاده است .

مثال : این مثال یک < colgroup > را که دارای ۳ ستون با پهناهای متفاوت است ، نمایش می دهد . در قصمت اول ، توسط هر تگ < col > خاصیت پهنای ستون تعیین شده و در قسمت دوم آن خواص به ترتیب به خانه های جدول اعمال شده اند :
توجه : امروزه با امکانات ارائه توسط CSS از این گونه تگ ها کمتر استفاده می شود .

 < table border=”1″ width = “300px” >
< colgroup span=”3″ >
< col width=”50px” > < /col >
< col width=”100px” > < /col >
< col width=”150px” > < /col >
< /colgroup >
< tr >
< td > خانه ۱ < /td >
< td > خانه ۲ < /td >
< td > خانه ۳ < /td >
< /tr >
< /table >