این تگ باعث نمایش بزرگتر محتویات درون آن نسبت به متن خطوط همجوار می شود .

Example
کد خروجی
  My name is < big > Mehrdad < /big My name is Mehrdad