باعث توپر شدن متنی که درون تگ باز و بسته <b> قرار بگیرد می شود .

 

 < b > This is Bold Text < /b >     This is Bold Text