ایجاد یک نقشه تصویری ( یک عکس با نواحی مختلف قابل کلیک شدن ) :
از تگ < map > برای ایجاد یک نقشه تصویری استفاده می شود . یک نقشه تصویری , عکسی است که ناحیه های متفاوت آن قابل کلیک کردن بوده که می توان با کلیک بر روی هر قسمت به یک صفحه یا فایل دیگر پیوند بر قرار کرد .
هر تگ < area > در درون تگ < map > ، می تواند تعیین کننده یک ناحیه مجزا قابل کلیک شدن باشد که با تعیین مختصات آن بر روی عکس ، آن ناحیه مشخص می شود .

نکته مهم : ما ابتدا به وسیله تگ < map > و تگ های درونی < area > یک نقشه تصویری با نواحی مختلف قابل کلیک شدن ایجاد کرده ، سپس آن نقشه را به یک عکس بر روی صفحه پیوند می دهیم .
برای این کار خاصیت usemap را در تگ < img > عکس مورد نظر برابر نام Name یا id ، نقشه تصویری ایجاد شده قرار می دهیم . برای درک بهتر به مثال دقت کنید :

مثال : در تصویر زیر برای رفتن به توضیح در مورد هر تگ ، بر روی قسمت مربوط به آن کلیک کنید :

 < img src=”../Pic/TagsList.jpg” alt=”learner” usemap=”#taglist” />
< map id=”taglist” >
< area id=”table” alt=”table tag” shape=”rect” coords=”1, 2, 194, 122″ href=”HtmlTable1.aspx” />
< area id=”body” alt=”body tag” shape=”rect” coords=”194, 0, 386, 119″ href=”basictags1.aspx” />
< area id=”link” alt=”link tag” shape=”rect” coords=”0, 121, 193, 242″ href=”HtmlLinks2.aspx” />
< area id=”p” alt=”p tag” shape=”rect” coords=”192, 119, 386, 242″ href=”textformat1.aspx” />
< /map >