از لینک ها در HTML ، برای پیوند به یک صفحه دیگر در هر جای وب ، پیوند به نقطه یا مکانی در داخل همان صفحه یا صفحه دیگر و یا یک فایل خارجی مثل عکس ،موسیقی ، فیلم و … به سند وب استفاده می شود . شکل کلی ایجاد یک پیوند در (HyperLink) در HTML به صورت زیر است:

 < a href=”URL” > متن عنوان پیوند < /a >

خاصیت href که از نوع URL است برای تعیین مقصد پیوند به کار می رود .این خاصیت شامل آدرس صفحه یا فایلی است که با کلیک بر روی آن پیوند باز خواهد شد . متن عنوان ، متنی است رنگی و خط زیر دار که نشان دهنده پیوند است .