۲۲ تگ جدید در HTML5
<Article> یک بلاک برای مقاله ایجاد می کند.
<Aside> جهت و طرف محتوای سایت را مشخص می کند.
<Audio> محتوای صوتی را معرفی می کند.
<Canvas> گرافیک را معرفی می کند.
<Command> یک دستور و کامند را معرفی می کند.
<Datagrid> داده ای را بصورت فهرست شاخه ای معرفی می کند.
<Datalist> یک فهرست کشویی را معرفی می کند.
<Details> به معرفی جزییات یک عنصر می پردازد.
<Dialog> دیالوگ و یا یک گفتگو را مشخص می کند.
<EventSource> منبع اتفاقات فرستاده شده توسط سرور را معرفی می کند.
<Figure> معرفی یک گروه از محتوای چند رسانه ای
<Footer> معرفی پاورقی بعنوان یک بخش یا یک صفحه
<Header> معرفی سر صفحه بعنوان یک بخش یا یک صفحه
<Mark> معرفی متون مارک شده
<Meter> معرفی واحد سنجش
<Nav> معرفی ناوبری لینک ها
<Output> معرفی بعضی از انواع خروجی ها
<Progress> معرفی نمای موقعیت پیشرفت
<Section> معرفی یک بخش
<Source> معرفی منابع رسانه ها
<Time> معرفی تاریخ/زمان
<Video> معرفی یک ویدئو