توضیحات چند خطی در JavaScript

توضیحات چند خطی با */ شروع شده و با /* تمام می شوند.

در مثال زیر، از توضیحات چند خطی استفاده شده است:
مثال

ye

خروجی:

head