۱۹۲٫۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۰, network id آدرس ما میباشد
۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۲۵۴ آدرس gateway ما میباشد که با توجه به ip gateway هر آدرسی میتواند باشد
pooya.com نام دامینه در حال جریان ما است
۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۱۰۰ ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۲۰۰ این ip ها رنجی است که در اختیار سیستمهایی که از سرور درخواست  ip میکنند قرار داده خواهد شد. این رنج بدین مفهوم است که ۱۰۰ سیستم میتوانند از این رنج آدرس دریافت کند

از مسیر زیر به منظور اینکه بدانیم چه ip address های مورد استفاده قرار داده شده اند استفاده میشود

#cat /var/lib/dhcp/dhcp.leases

گاهی مواقع امکان دارد سیستمهایی که از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنند برای گرفتن ip از سرور با تاخیر مواجه شوند و ip 0.0.0.0 نشان داده شود که به منظور رفع این مشکل از فرمانهای زیر در cmd استفاده میکنیم

ipconfig /renew
ipconfig /release