توصیف Prototype

کتابخانه Prototype توابعی را برای برنامه نویسی آسان تر، فراهم می کند.

مانند jQuery، کتابخانه Prototype نیز تابع ()$ را دارد.

تابع ()$، معادل متد ()document.getElementById در JavaScript عمل می کند. اگر با توجه به مدل DOM در HTML، شناسه یک عنصر به آن ارسال شود، در Prototype به کلیه خصوصیت ها و متدهای آن دسترسی خواهید داشت.

برخلاف jQuery، کتابخانه Prototype متد ()ready را ندارد. بجای آن در Prototype ملحقاتی به مرورگر و مدل DOM اضافه شده است.