تنظیم (Set) تاریخ

با استفاده از متدهای شیء Date به آسانی می توانید تاریخ را دستکاری کنید.

در مثال زیر، یک تاریخ مشخص (۱۴/۰۱/۲۰۱۰) برای شیء Date تنظیم شده است:

date

و در مثال زیر، تاریخ ۵ روز آینده، برای شیء Date تنظیم شده است:

eq

توجه: در مثال بالا، به ازای اضافه شدن ۵ روز به تاریخ، ممکن است علاوه بر شیفت داده شدن روز، ماه و یا سال نیز شیفت داده شوند.