بصورت پیشفرض، کلاینت های شما برای اینکه آپدیت های خود را از سرور WSUS دریافت کنند، تنظیم نشده اند و بایستی به آنها گفته شود تا از کجا و به چه صورت آپدیت ها را دریافت کنند. برای اینکار، روی سرور (active directory) به Group policy رفته و GPO مربوط به OU کامپیوترها را Edit کنید (به دلیل اینکه این تنظیمات عمومی بوده و برای همه کامپیوترهاییست که قصد دارید آپدیت دریافت کنند، چه سرورها و چه کلاینت ها، این GPO را به همه OU های مورد نظر خود Link کنید)

– از مسیر Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Windows Update رفته و موارد زیر را کانفیگ کنید:

* Specify Intranet Microsoft Update Service Location از مهمترین بخشی است که باید آنرا کانفیگ کنید تا کلاینت ها سرور WSUS را پیدا کنند. روی آن دابل کلیک کرده و در بخش های خالی (در پست مربوط به ” تنظیمات Group policy برای کلاینت ها، جهت دریافت آپدیت از سرور WSUS ” کامل توضیح داده شده است) نام سرور WSUS خود را همراه با HTTP بنویسید مانند : Http://SERVER01

* Configure Automatic Updates این مورد را نیز بایستی Enabled کرد و تنظیمات آنرا به دلخواه (در پست مربوط به ” تنظیمات Group policy برای کلاینت ها، جهت دریافت آپدیت از سرور WSUS ” کامل توضیح داده شده است) تغییر دهید.

با Enable کردن این موارد ،کلاینت ها می توانند آپدیت ها را  سرور دریافت کنند.