تقیم بندی  سخت افزارهای اینترنتی

بنا به موقعیت جغرافیائی و کاربردی ،سخت افزارهای اینترنتی به شرح زیر خواهند بود …

hub
به عنوان هدایت کننده اطلاعات از سمت مبدا به مقصد است

switch
به عنوان پخش کننده اطلاعات از سمت مبدا به کلیه کامپیوترهای موجود در شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.

hub switch
به عنوان ذخیره کننره اطلاعات از سوی مبدا تشخیص و اصلاح خطا و هدایت کننده آن به سمت مقصد مورد استفاده قرار میگیرد.

bridge
اگر بخواهیم در سطح یک کشور کار هدایت و تقسیم اطلاعات را ما بین کامپیوترهای اینترنتی انجام دهیم از این وسیله سخت افزاری استفاده می کنیم .

gateaway
کار تقسیم اطلاعات را ما بین کشورها انجام می دهد

wireless
کار هدایت اطلاعات از مبدا به مقصد را به صورت آنتن بی سیم وایرلسی یا فرکانسهای رادیوئی انجام می دهد.