زبان برنامه نویسی اکشن اسکریپت بسیار نزدیک  به زبان جاوا اسکریپت می باشد که شما نیازی به آشنایی کامل به این زبان ندارید  اما آشنایی شما با این زبان به یادگیری راحت تر شما کمک می کند.
چندی از تفاوت های اکشن اسکریپت و جاوا اسکریپت :

  • اکشن اسکریپت از آبجکت های سمت سرور مانند Browser, window ,anchor پشتیبانی نمی کند .
  • اکشن اسکریپت بطور کامل از آبجکت های داخلی جاوا اسکریپت پشتیبانی نمیکند .
  • اکشن اسکریپت از بعضی ساختارهای دستوری پشتیبانی میکند که در جاوا اسکریپت ممنوع است ( بطور مثال ifFrameloadedو اسلش ها) و جاوا اسکریپت نیز بعضی از سینتکس های خاص خود را دارد .مانند try , catch , throw , statement labels

اکشن اسکریپت از فانکشن ساز های جاوا اسکریپت پشتیبانی نمیکند .

در جاوا اسکریپت مقدار بازگشتی داده های undefinedهمان undefinedاست . اما در اکشن اسکریپت مقدارش میشود(یعنی تهی) .

در اکشن اسکریپت مقدار تعیین نشده در متغیر های عددی NaNاست . اما در مقدار تعیین نشده ها در عبارات وو متغیر های عددی صفر است .

در جاوا اسکریپت وقتی یک رشته نوع بولین دارد و طول رشته غیر از صفر باشد ،نتیجه آن trueاست و اگر طول رشته صفر باشد مقدارش falseمیشود . در اکشن اسکریپت رشته به عدد تبدیل میشود . اگر عدد غیر صفر بود مقدار true میدهد وگر نه مقدار false خواهد شد .