تغییر پورت ssh

برای تغییر پورت SSH مراحل زیر را انجام دهید :
وارد SSH شوید و فایل /etc/ssh/sshd_config را ویرایش کنید.
عدد ۲۲ نوشته شد در خط port 22 را به عدد مربوط به پورت دلخواه خود تغییر دهید.
سپس فایل را ذخیره و سرویس
SSH
را با استفاده ار دستور زیر Reset کنید :
service sshd restart