خوب لیست ها از داده های تغییر پذیرند و می توان با استفاده از عمل انتساب (=) مقادیر یک لیست را تغییر داد

کد PHP:

rree