تغییر صفحه home page :
همانطوریکه توضیح داده شد می توانید home page  خود را تغییر دهید برای این کار مسیر زیر را دنبال کنید.
۱٫        internet explorer را اجرا کنید
۲٫       از منوی tools /internet option   را کلیک کنید
۳٫       زبانه general را کلیک کنید
۴٫       درقسمت address  آدرس سایتی که قرار است home page  شود وارد کنید