تغییر اولویت یک پردازش
زمانیکه از دستور top استفاده می کنید ، می توانید با استفاده از دستور r اولیت یک پردازش خاص را در صورتیکه از دسترسی لازم برخوردار باشید، تغییر دهید. برای این کار باید پس از آن شماره پردازش ( PID ) مورد نظر را وارد نمائید.

13