تغییر ظاهر (Style) عناصر HTML

تغییر Style یک عنصر نسبت به تغییر خصوصیت کمی متفاوت است.

javu