تعیین موقعیت ثابت ( Fixed Positioning )

یک عنصر با نوع موقعیت ثابت ( fixed ) نسبت به پنجره مرورگر تعیین موقعیت خواهد شد . این عنصر با حرکت صفحه به بالا و پایین و حتی چپ و راست ( scroll ) تغییر موقعیت نخواهد داد . نوع موقعیت ثابت عنصر را از جریان طبیعی صفحه جدا خواهد کرد و موقعیت این عنصر تاثیری در چینش و جریان طبیعی صفحه نخواهد داشت و از چینش صفحه حذف خواهد شد . یک عنصر با نوع موقعیت ثابت می تواند بر روی دیگرعناصر قرار گیرد .
۱

div {position:fixed;top:50px;right:50px;}

pol

یک عنصر با نوع موقعیت fixed در کنار سه عنصر با موقعیت static یا نرمال

kk

عنصر با نوع موقعیت fixed از جریان صفحه جدا شده است و با حرکت صفحه در جای خود ثابت باقی می ماند و جای خود را نیز در صفحه از دست داده است