property inspector

این قسمت داری سه بخش مجزا می باشد :

بخش اول

property inspector که خصوصیات اولیه ی فیلم را مشخص می کند

بخش دوم :

code library قسمتی است که برخی کدهای رایج و مورد نیازمان را از این قسمت استفاده می کنیم

و بخش سوم design text inspector

که احتمالا برای طراحی متن استفاده میشه ! نه ؟!

uui

str