Fullmesh: هر از شبکه برای ارتباط با نود دیگر بیش از یک راه دارد و حتما یک راه مستقیم نیز وجود دارد.

NN