برای تعریف اعداد بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک ، می توانید از نشان علمی e استفاده نمایید . کاربرد آن را در مثال های زیر نمایش داده ایم :

Syntax var MyNum = 123e5 ;       معادل :    ۱۲۳۰۰۰۰۰
var MyDem = 123e-5 ;       معادل :      ۰٫۰۰۱۲۳