تعریف اعداد بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک :
برای تعریف اعداد بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک ، می توانید از نشان علمی e استفاده نمایید . کاربرد آن را در مثال های زیر نمایش داده ایم :

ho