سلام در مورد دستورات شرطی که بسیار کاربردی و مهم میباشد امروز میخوام توضیح بدم ،

if،elseif …else دستور هایی سویچی هستند که با در نظرگرفتن آن ها و بسته به شرایط مختلف تصمیم گیری می شود.

می توانید با استفاده از دستورهای شرطی در کُدِتان تصمیم بگیرید.PHP  از سه دستور تصمیم گیری زیر پشتیبانی می کند.

if…else statement، از این دستور زمانی استفاده کنید قصد دارید دسته کدی را اجرا کنید و شرایط صحیح است، اگر شرایط درست نیست از دیگری استفاده کنید.

elseif statement، با دستور if…else برای اجرای یک دسته کد زمانی که یکی از شرایط مختلف صحیح است،استفاده می شود.

دستور سویچی {switch statement}، در واقع زمانی استفاده می شود که شما بخواهید از یکی از گروه و بلوک کدی که قرار است اجرا شود را انتخاب کنید، در این صورت شما از دستور سوچی استفاده می کنید.

If…Else  دستور

اگر بخواهید کدی را اجرا کنید در صورتی که وضعیت صحیح است و از کدی دیگر برای زمانی استفاده کنید که شرایط غلط است از دستور گفته شده استفاده می کنیم.

syntax {دستور نحوی}

if (condition)‎

‎  code to be executed if condition is true;‎

else

‎  code to be executed if condition is false;

مثال
مثال زیر در صورتی که روز جاری جمعه باشد خروجی  “Have a nice weekend!” را به دست می دهد، در غیر این صورت خروجی  “Have a nice day!”:  می دهد.

‎<html>‎

‎<body>‎

‎    ‎

‎    ‎<?php‎

‎    ‎$d=date(“D”);‎

‎    if ($d==”Fri”)‎

‎    ‎  echo “Have a nice weekend!”; ‎

‎    else

‎    ‎  echo “Have a nice day!”; ‎

‎    ‎?>‎

‎    ‎

‎</body>‎

‎</html>‎

در صورتی که وضعیت صحیح است و ما مجبوریم بیش از یک خط را اجرا بکنیم، این خطوط باید در داخل آکولاد قرار داده شوند.

‎<body>‎

‎    ‎

‎    ‎<?php‎

‎    ‎$d=date(“D”);‎

‎    if ($d==”Fri”)‎

‎    ‎  {‎

‎    ‎  echo “Hello!<br />”; ‎

‎    ‎  echo “Have a nice weekend!”;‎

‎    ‎  echo “See you on Monday!”;‎

‎    ‎  }‎

‎    ‎?>‎

‎    ‎

‎</body>‎

‎</html>‎

دستورelseif

در صورتی که بخواهید کدی را اجرا کنید که فقط یکی از شرایط متعدد صحیح است از elseif  استفاده می کنید.

syntax{دستور نحوی}

if (condition)‎
‎  code to be executed if condition is true;‎
elseif (condition)‎
‎  code to be executed if condition is true;‎
else
‎  code to be executed if condition is false;

مثال

مثال زیر در صورتی که روز جاری جمعه باشد خروجی “Have a nice weekend!” را به دست می دهد  و در صورتی که روز جاری یکشنبه هست خروجی “Have a nice Sunday!” را می دهد، در غیر این صورت خروجی “Have a nice day!” می دهد.

‎<html>‎

‎‎

‎<body>‎

‎    ‎

‎    ‎<?php‎

‎    ‎$d=date(“D”);‎

‎    if ($d==”Fri”)‎

‎    ‎  echo “Have a nice weekend!”; ‎

‎    else

‎    ‎  echo “Have a nice day!”; ‎

‎    ‎?>‎

‎    ‎

‎</body>‎

‎</html>‎

در صورتی که یکی از شرایط درست / غلط است، و ما مجبوریم بیش از یک خط را اجرا بکنیم، این خطوط باید در داخل آکولاد قرار داده شوند.

‎<html>‎

‎<body>‎

‎    ‎

‎    ‎<?php‎

‎    ‎$d=date(“D”);‎

‎    if ($d==”Fri”)‎

‎    ‎  {‎

‎    ‎  echo “Hello!<br />”; ‎

‎    ‎  echo “Have a nice weekend!”;‎

‎    ‎  echo “See you on Monday!”;‎

‎    ‎  }‎

‎    ‎?>‎

‎    ‎

‎</body>‎

‎</html>‎

دستورelseif

در صورتی که بخواهید کدی را اجرا کنید که فقط یکی از شرایط متعدد صحیح است از elseif  استفاده می کنید.

syntax{دستور نحوی }

if (condition)‎
‎  code to be executed if condition is true;‎
elseif (condition)‎
‎  code to be executed if condition is true;‎
else
‎  code to be executed if condition is false;

مثال

مثال زیر در صورتی که روز جاری جمعه باشد خروجی  “Have a nice weekend!” را به دست می دهد  و در صورتی که روز جاری یکشنبه هست خروجی “Have a nice Sunday!” را می دهد، در غیر این صورت خروجی “Have a nice day!”  می دهد.

<html>‎

‎<body>‎

‎    ‎

‎    ‎<?php‎

‎    ‎$d=date(“D”);‎

‎    if ($d==”Fri”)‎

‎    ‎  echo “Have a nice weekend!”; ‎

‎    elseif ($d==”Sun”)‎

‎    ‎  echo “Have a nice Sunday!”; ‎

‎    else

‎    ‎  echo “Have a nice day!”; ‎

‎    ‎?>‎

‎    ‎

‎</body>‎

‎</html>‎

دستور سویچی

در واقع زمانی استفاده می شود که شما بخواهید از یکی از گروه و بلوک کدی که قرار است اجرا شود را انتخاب کنید، در این صورت شما از دستور سویچی استفاده می کنید.

Syntax {دستور نحوی}

switch (expression)‎
‎{‎
case label1:‎
‎  code to be executed if expression = label1;‎
‎  break;  ‎
case label2:‎
‎  code to be executed if expression = label2;‎
‎  break;‎
default:‎
‎  code to be executed
‎  if expression is different ‎
‎  from both label1 and label2;‎

‎}

مثال

دستور switch به صورتی غیر معمول کار می کند. ابتدا عبارت داده شده را ارزیابی می کند، سپس به دنبال برچسبی که به ارزش حاصل و به دست داده شده بخورد می گردد. اگر ارزش مطابق پیدا شود، سپس کد مرتبط با برچسب مطابق اجرا می شود، در صورتی که هیچ یک از برچسب ها با دستور مطابقت نداشت آن وقت دستور کد پیش فرض {default code { را اجرا می کنیم.

‎<html>‎

‎<body>‎

‎    ‎

‎    ‎<?php‎

‎    ‎$d=date(“D”);‎

‎    switch ($d)‎

‎    ‎{‎

‎    case “Mon”:‎

‎    ‎  echo “Today is Monday”;‎

‎    ‎  break;‎

‎    case “Tue”:‎

‎    ‎  echo “Today is Tuesday”;‎

‎    ‎  break;‎

‎    case “Wed”:‎

‎    ‎  echo “Today is Wednesday”;‎

‎    ‎  break;‎

‎    case “Thu”:‎

‎    ‎  echo “Today is Thursday”;‎

‎    ‎  break;‎

‎    case “Fri”:‎

‎    ‎  echo “Today is Friday”;‎

‎    ‎  break;‎

‎    case “Sat”:‎

‎    ‎  echo “Today is Saturday”;‎

‎    ‎  break;‎

‎    case “Sun”:‎

‎    ‎  echo “Today is Sunday”;‎

‎    ‎  break;‎

‎    default:‎

‎    ‎  echo “Wonder which day is this ?”;‎

‎    ‎}‎

‎    ‎?>‎

‎    ‎

‎</body>‎

‎</html>‎