چندین روش برای تبدیل اعداد اعشاری به باینری وجود دارد. یک روش متداول تقسیم های متوالی بر ۲ است. به این ترتیب که عدد اعشاری بر ۲ تقسیم می شود، باقیمانده بعنوان رقم باینری نگهداشته و خارج قسمت مجدد بر ۲ تقسیم می شود این عمل تا زمانی که خارج قسمت صفر شود ادامه پیدا می کند.

مثال. تبدیل عدد ۴۳ به مبنای ۲

xzxz

با قرار دادن باقیمانده های تقسیم از پایین به بالا عدد باینری ۱۰۱۰۱۱ بدست می آید.