تاپل:

تاپل ها نیز همانند دیکشنری ها و لیست ها جز داده های چند قسمتی هستند.بعد از لیست ها , تاپل ها بیشتر در میان داده های چند قسمتی مورد استفاده قرار می گیرند و این شاید دلیلش نزدیک بودن خصوصیات تاپل ها به لیست ها و راحتی کار با تاپل ها باشد.
•تاپل ها با کاما(,) از هم جدا می شوند.شکل ظاهری تاپل ها همانند این است که چند داده را به
یک متغیر انتساب بدهید اما باید بدانید که نوع داده ی نگهداری شده از نوع تاپل است . شما
می توانید برای تشخیص راحت و زیبایی کدتان از پرانتز( ) استفاده کنید و داده ها را در داخل
پرانتز قرار دهید اما به این نکته توجه داشته باشید که علمت ( ) نشان دهنده تاپل بودن داده
نیست . مثالی برای درک بهتر :
•در این مثال دو متغیر از نظر نوع داده ها و مقدار داده ها با هم تفاوتی ندارند. ( اما از نظر
مکان ذخیره سازی داده ها با هم متفاوت هستند )

کد PHP:

vvg

•نکته ۱: به این نکته توجه داشته باشید که داده های چند قسمتی می توانند داده های چند
قسمتی دیگر را در خود نگه دارند.
•نکته ۲: برای تاپل های تک عضوی باید به صورت زیر عمل کنید.
کد PHP:

neg

شاید فکر کنید که زبان خیلی سختی است اما فقط کافی است کمی دقت داشته باشید تا متوجه
آسانی و انعطاف پذیری باشید.