تاریخچه

“دابلین” از نام شهر دابلین در ایالت اوهایو آمریکا گرفته شده است. این همان مکانی بود که کار بر روی این داده ها در سال ۱۹۹۵ و طی کارگاه متادیتای OCLC/NCSA شروع شد. این کارگاه توسط  Online Computer Library Center (OCLC)  که یک کنسرسیوم کتابخانه‌ای در دابلین بود و National Center for Supercomputing Applications (NCSA) انجام می‌شد. “هسته” نیز به عبارت متادیتا به عنوان ” قابلیت استفاده وسیع و عمومی برای توضیح انواع متفاوت داده‌ها” اشاره می‌کند. معنای هسته دابلین بدین شکل تعریف شده، و توسط گروه متخصصین کتابداری، علوم کامپیوتر، کدگذاری متن، موزه داری و سایر حیطه‌های عملی و علمی بکار برده می‌شود.

رویکرد متادیتای هسته دابلین (DCMI) دسته دیتای هسته دابلین را می تواند در وب سایت فیلم، تصویر، صفحه وب، و غیره)،  منابع فیزیکی مثل کتاب و اشیایی مثل آر) یک فرم آزاد برای توسعه استانداردهای متادیتای آنلاین ایجاد می‌کند که می‌تواند در اهداف و مدل‌های تجاری متفاوت بکار گرفته شوند. این عبارات متادیتا را می‌توانید در استانداردهای متفاوت بکار بگیرید. فعالیت‌های DCMI شامل گروه‌های هدفمند برای رسیدن به توافق جمعی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های جهانی، اتحاد استانداردها،  و فعلیات‌های آموزشی با هدف ارتقای مقبولیت هر چه بیشتر استانداردها و عملکردهای متادیتا می‌شوند. در سال ۲۰۰۸، liaison  از OCLC  جدا شده و هویت مستقل پیدا کرد.