تاثیر اینترنت را (( استراتژی و اینترنت )) پورتر در سال ۲۰۰۱ در مقاله خود تحت عنوان بر ساختار صتعت تجزیه و تحلیل کرده است . وی بیان می دارد که اینترنت صنایع جدیدی مثل حراجی های اینترنتی و بازرهای دیجیتالی را ایجاد کرده اما بیشترین تاثیر اینترنت در تسهیل بازآرایی صتایع موجود بوده است ؛ به طوری که هزینه های بالای ارتباطات ، جمع آوریب اطلاعات و یا انجام مبادلالت را که برای صنایع محدودیت های را ایجاد کرده بود ، کاهش داده است . برای مثال صنعت آموزش از راه دور ده ها سال که بوجود آمده است ، اما اینترنت بر این صنعت اثر زیادی داشته اما آن را ایجاد نکرده است . فروش از طریق کاتولوگ نیز همین وضع را دارد و اینترنت تنها ظاهر آن را متحول کرده است .
جذابیت هر صنعتی ، صرف نظر از قدیم یا جدید بودن آن توسط پنج نیروی اصلی رقابت تعیین می شود . رقابت بین شرکت های موجود ، موانع ورود رقبای جدید ، تهدید محصولات و خدمات جانشین ، قدرت چانه زنی تامین کنندگان و قدرت چانه زنی خریداران .
این پنج عامل چگونگی تقسیم ارزش اقتصادی ایجاد شده توسط هر محصول ، خدمات یا فناوری را بین شرکت های موجود ، مشتریان ، تامین کنندگان ، تازه واردین و جایگزین ها تعیین می کند . بر خلاف تصورات رایج ، افزایش سرعت تغییرات فناوری ، تجزیه و تحلیل صنعت را ارزشمندتر ساخته و علی رغم همه این تغییرات هنوز هم این پنج نیرو عوامل تعیین کننده سود آوری