تابع $.post ارسال درخواست به صورت POST

گاهی اوقات نیاز هست که ساطلاعات به صورت POST به سمت سرور ارسال بشه . برای اینکار از تابع $.post در jQuery استفاده میکنیم.

met

متد post چهار پارامتر میگیره.
پارامتر اول نام صفحه ای که قراره درخواست رو ارسال کنیم.
پارامتر دوم مقادیری که با POST ارسال میکنیم رو باید قرار بدیم.این مقادیر باید با فرمت json ارسال بشه.
پارامتر سوم یک تابع که هنگامی که درخواست به سرور با موفقیت ارسال و دریافت شد اجرا میشه.میبینید که این تابع یک پارامتر داره(data) در متغیر data مقادیر ارسالی از سمت سرور قرار میگیرن.
پارامتر چهارم فرمت دریافت داده ها رو مشخص میکنه.که در مثال بالا ما فرمت دریافت داده ها رو html مشخص کردیم.

هنگاهی که مقادیر ارسالی از سمت سرور به صورت json باشه به صورت زیر عمل میکنیم :

ttr

در سمت سرور :

opp

تابع json_encode یک آرایه به عنوان ورودی میگیره و تبدیل به فرمت json میکنه و برمیگردونه.