تابع open() :

این تابع کار با فایل ها رو برای ما راحت تر میکنه.