تابع len() :

تابع len برای ما طول یک داده یک لیست و یا یک متن رو میشماره و نمایش میده.