تابع dir() :

تابع dir به ما محتویات داخل یک ماژول رو نشون میده.