تابع ها:

تابع $.material.init() تمامی کار های توابع زیر را برایتان انجام می دهد.

$.material.ripples() اعمال ripples.js به تمامی عناصر

$.material.input() فعال کردن ورودی ها با قیافه متریالی!

$.material.checkbox() و $.material.radio() خودتون دیگه الان گرفتید به چه دردی می خورند احتمالا!