تابع دریافت ip کاربر

sdf

اینم توضیح خاصی نداره در حالت های مختلف ip کاربر رو دریافت میکنه و برمیگردنه.