بهینه سازی سرعت اجرای کدهای PHP
۹ – با استفاده از Op Code caching می توان سرعت اجرای کد php را افزایش داد و بهینه کرد. برخی از روش های معروف عبارتند از:

استفاده از APC
استفاده از eAccelerator
استفاده از xcache
استفاده از Zend Optimzer (با apc سازگار نیست)