بررسی عدم login  به دامین

ارتباطات فیزیکی را بررسی کنید ، مطمئن شوید کابل ارتباطی متصل و سالم است.
بررسی کنید که آدرس IP بصورت دستی بر روی سیستم ست نشده باشد یا اگر ست شده است در محدوده شبکه شما باشد.
آیا می توانید دامین کنترلر را از طریق کامپیوتر کلاینت Ping کنید.
آیا سرویس Netlogon بر روی کامپیوتر مورد نظر فعال است ؟
آیا این کاربر بر روی هیچیک از سیستم های موجود در شبکه نمی تواند Login کند یا صرفا بر روی همین سیستم مشکل دارد ؟
اگر تنظیمات پروفایلی برای کاربر انجام داده اید از طریق کنسول DSA.MSC بررسی کنید که در قسمت Home Folder فضای خالی وجود نداشته باشد و آدرس به همان ترتیبی وجود دارد که ایجاد کرده اید.
تنظیمات TCP IP سیستم کلاینت را بررسی کنید ، کلاینت حتما آدرس DNS درستی باید داشته باشد تا بتواند دامین کنترلر را ببینید و با آن ارتباط برقرار کند.
آدرس های Cache شدن DNS موجود بر روی کلاینت را پاک کرده و مجددا در DNS سرور Register کنید.
از طریق کنسول DSA.MSC بررسی کنید که کامپیوتر اکانت مربوط به کلاینت وجود دارد و یا اینکه Disable نباشد.
زمان سیستم کلاینت با سرور دامین کنترلر بایستی یکسان باشد ، با استفاده از دستور Net Time می توانید اینکار را انجام دهید.
بررسی کنید که فایروال های جانبی بر روی سیستم کلاینت فعال نباشند.
با استفاده از System Properties بررسی کنید که اولا در قسمت Environment Variables دامین کنترلر مورد نظر به عنوان LOGONSERVER موجود باشد ، اگر چنین سروری وجود نداشت با استفاده از دستور زیر مجددا دامین کنترلر را به کلاینت معرفی کنید :
۱

Nltest /DsGetDc:domain