در تحقیق خود در سال ۲۰۰۲ مدلی را برای سنجش توانمندیهای تجارت الکترونیکی بر عملکرد شرکت ها ارائه کرده اند . Zhu , Kraemer در این مدل متغیرهای اندازه شرکت و نوع صنعت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است .
این دو نویسند ه استدلال می کنند که به کارگیری تجارت الکترونیک ، جریان اطلاعات را بهبود بخشیده و ناکارآمدی و هزینه معاملات را کاهش می دهد . در این تحقیق برای سنجش عملکرد شرکت ، از شاخص های مالی استفاده شده است . به گونه ای که عملکرد ، در سه یعد سود دهی ، کاهش هزینه ها و کارآیی موجودی مورد بررسی قرار گرفته است .