عمل نصب ADS با فرمان dcpromo فقط یک بار میتواند صورت بگیرد و اگر بار دیگر این عمل را تکرار کنید باعث میشود ADS,unistall شود و server تبدیل به client شود .عمل unistall با فرمان کاملتری نیز انجام میتواند بگیرد

run–>dcpromo /forceremoval

Objects
oject ها یک چیزی  از قبیل مواد زیر هستند

ُUser Acount(user name-password-email ID expire date-first name-last name)
Printer(printer name-location)
Group(group name-group membership)
Shared Folder(share name-location-size-date of creatied-modified accessed-encryption)

اجزای ترکیب دهنده AD

Logical Components

۱٫Domain
۲٫Trees
۳٫Forests
۴٫OU(Organisational Units)

Physical Components

۱٫DC(Domain Controllers)
۲٫sites

Domain (دومین)
به مجموعه ای از کامپیوترها گفته میشود که یک خط مشی امنیتی و یک بانک اطلاعاتی حوزه ای مشترک را به اشتراک میگذارند و هر حوزه نام منحصر بفردی دارد