ارتباط میدان نزدیک (NFC) است که عمدتا برای پرداخت پول در فروشگاهای فیزیکی ساخته شده و برای خدمات حمل و نقل استفاده می شود . مصرف کننده با استفاده از تلفن همراه مخصوص مجهز به امواج کارت هوشمند تلفن خود را در نزدیکی ماژول خواننده قرار داده و اطلاعات رد و بدل می شود . بیشترین معاملات نیاز به انجام تصدیق ندارند ، اما برخی از آنها نیازمند تایید هویت با استفاده از پین می باشند که قبل از معامله کامل شده است . پرداخت می تواند از حساب پیش پرداخت کسر گردد و یا به حساب تلفن همراه شارژ شود و یا حساب بانکی به طور مستقیم دخالت کند .
روش پرداخت از طریق موبایل NFC با چالش های قابل توجهی برای پذیرش گسترده و سریع ، سروکار دارد .
در حالی که برخی از تولید کنندگان تلفن و بانک ها به دلیل عدم حمایت از زیر ساخت ، اکوسیستم پیچیده ای از سهام دارن و استانداردها مشتاق به این کارند .