از بانک اطلاعاتی تعاریف گوناگونی شده است که تعریف زیر از همه چامع تر به نظر می رسد: بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارت اند از : حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارت اند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گردند. موسسات و سازمان ها معمولا به در صورت سیستم های اطلاعاتی خود را تشکیل داده از آنها استفاده میکنند.