باز کردن یک صفحه در پنجره جدید و نوشتن متن داخل آن

kh