pro

بار کردن داده های جدول در  رکوردست

با استفاده از دستورات sql  هم می توانیم به داده های درون جدول Customers  دست یابیم .

داده های حاصل از دستورات اس کیو ال در رکورد ست بار می شوند. مثل استفاده از دستور اس کیو ال زیر در انتخاب داده های جدول :

rs.Open “Select * from Customers”, conn

با استفاده از دستورات sql هم می توانیم به داده های درون جدول Customers دست یابیم .

داده های حاصل از دستورات اس کیو ال در رکورد ست بار می شوند. مثل استفاده از دستور اس کیو ال زیر در انتخاب داده های جدول :

rs.Open “Select * from Customers”, conn