برای پیکربندی آدرسهای IP روی یک interface از فرمان ip address در interface mode استفاده میکنیم
فراموش نکنید روشن کردن interface را با استفاده از فرمان no shutdown

کابل کنسول روتر

Router>en
Router#config t
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown or no shut
Router(config-if)#^Z
Router#wr

در اینجا یاد آور میشوم که به فرمان ( show interface e0 ( sh int e0  دقت کنید تا مشاهده کنید,interface shutdown است یا خیر همچنین فرمان show run همین اطلاعات را به ما میدهد