ایجاد پیوند بین فایل xml و xsl و اجرای برنامه

درون فایل xml باید مشخص کنیم که کدام فایل xsl قرار است از داده های این فایل xml استفاده کند
پس فایل xml را باز می کنیم و در خط اول ان دستور زیر را اضافه می کنیم :

 

name file
حالا برای اجرا باید فایل xml را در مرورگر باز کنید . این دفعه به جای مشاهده محتوای فایل xml ، دستورات فایل xsl اجرا خواهد شد