برای ایجاد یک فایل جدید در VBScript ، می توانیم از متد CreateTextFile استفاده کنیم. این متد یک فایل جدید را بر روی سیستم ایجاد می کند.
البته توجه کنید که در صورتی که بخواهیم یک فایل جدید ایجاد کنیم و آن را برای خواندن باز کنیم، روش بهتر، استفاده از متد OpenTextFile است. زیرا متد CreateTextFile فقط فایل را ایجاد می کند و آن را باز نمی کند.

طریقه ی فراخوانی این متد به صورت زیر است:

vx

همان طور که میبینید، این متد ۳ تا آرگومان می گیرد:

Name
مسیر کامل فیزیکی فایلی است که قرار است ایجاد شود.
Overwrite
یک مقدار Boolean که مشخص می کند که در صورتی که فایل از قبل موجود بود، چه اتفاقی بیافتد.
این آرگومان اختیاری است. چنانچه فایلی که می خواهیم ایجاد کنیم از قبل موجود باشد، اگر Overwrite برابر True باشد، فایل رونویسی میشود و محتویات قبلی اش بلافاصله از بین می رود.
و اگر False باشد، یک خطا به وجود می آید. پیش فرض آن False است.
Format
مشخص می کند که فایل به صورت اسکی (ASCII) باز شود یا یونیکد (Unicode). پیش فرض آن ASCII است.

نکته:
این تابع آرگومان Mode ندارد و نمی توان ForReading و ForWriting تعیین کرد. زیرا نتیجه ی اجرای این تابع، ایجاد یک فایل خالی است که در آن چیزی برای خواند وجود ندارد